آدرس کارخانه :
تهران- پارک فناوری پردیس خیابان نوآوری 4 پلاک 43 واحد 210
تلفن: 76250795 021
ایمیل: info@atrina-co.com
     ;Add
Unit 210,No 43, 4th Noavari St, Pardis Tecnology Park,Tehran, Iran
Tel : 0098 21  76250795
email: info@atrina-co.com
* ضروری